РЕЗУЛТАТИ ПРОБНОГ ЗАВРШНОГ ИСПИТА

Полагање пробног завршног испита организоване је 25. и 26.03.2022. године. Тестове је полагало 42 ученика.

      На испит из математике изашло је 97,62% ученика, а на испит из српског језика и комбиновани тест 100% ученика.

     На сва три теста максималан број поена је 20.

Тест из математике

      Просечан број остварених поена на тесту је 8,85 поена. Одељењсе 8/1 постигло је нешто боље резултате, па  јетако  просечан број поена у овом одељењу 9,82, а у одељењу 8/2  8,09.

      Основни ниво ( више од 5 и мање од 10 решених задатака) задовољио је 21 ученик или 54%, средњи ( од 10 до 15 решених задатака) задовољило је 9 улченика или 23% и напредни ниво су задовољила 3 учени8ка или 7,7%.

      На основу резултата које су ученици осмог разреда постигли на тесту из математике закључак је да ниједан од нивоа није постигнут. Основни ниво треба да постигне 80% ученика, средњи ниво 50%, а напредни 25% ученика.

      Ученици су најмањље поена освојили на 17. задатку у којем се тражи да израчунају вредност израза. Слабије резултате ученици су постигли на задацима у којима је потребно знати операције са степенима и разликовање директно и обрнуто пропорционалне величине.

Тест из српског језика

      Просечан број остварених поена на тесту из српског језика је 11,51. И на овом тесту ученици 8/1 су показали нешто боље резултате, просечан број поена који су освојили је 11,97, док је у 8/2  11,17.

      Основни ниво задовољило је 70,31% ученика, средњи 56,14% , а напредни 32,05% ученика.

      Најслабије урађен задатак је из области књижевности у којем се тражи тумачење књижевног дела.

Комбиновани тест

       Комбиновани тест садржао је питања из физике, хемије, биологије, географије и историје.

      Просечан број поена које су ученици освојили је 12,89 од могућих 20. И на овом тесту ученици 8/1 остварили су нешто боље резултате, па су тако освојили у просеку 13,06 поена, а ученици 8/2 12,76 поена.

       Најслабије резултате ученици су постигли на тесту из историје где су од могућа 4 поена у просеку освојили 1,77 поен. На тесту из физике од могућа 4 поена, освојили су у просеку 1,81 поен, затим из хемије од могућа 3 поена освојили су 2, на тесту из географије од могућа 4 поена у просеку су освојили 3,22 поена. Ученици су најбоље резултате постигли из биологије па су тако од могућих 5 поена освојили у просеку 4,07.

      Ако упоређујемо резултате које су ученици постигли протекле и ове школске године уочава се да су у овој школској години постигнути бољи резултати.

Данијела Младеновић, школски педагог

Објављено у Остало